Vælg en side

DGU Golfregler

DGU Golfregler


En Hurtig Guide til Golfreglerne

Da golfspillet er selvregulerende, bør alle golfspillere have en

god forståelse for de grundlæggende Regler omtalt i denne

guide. Guiden er dog ikke en erstatning for Golfreglerne, som

man bør konsultere, hver gang man er i tvivl. Der henvises til

den relevante Regel for yderligere oplysning om punkterne i

denne guide.


Generelle punkter

Inden starten på runden:

• Læs de Lokale Regler på scorekortet eller opslagstavlen

• Sæt et identifikationsmærke på bolden. Mange spillere

spiller med samme mærke og type, og hvis man ikke kan

identificere sin bold, betragtes den som tabt. (Regel 12-2 og

27-1)

• Tæl dine køller. Det tilladte maks. er 14 køller. (Regel 4-4)

Under runden:

• Bed ikke om ”råd” af andre end din partner (dvs. en spiller

på din side) eller jeres caddier. Giv ikke råd til andre end din

partner. Du må bede om oplysning om Reglerne, afstande

og placering af hazarder, flagstangen, m.m.. (Regel 8-1)

• Slå aldrig øvelsesslag under spil af et hul. (Regel 7-2)

Ved slutningen af runden:

• I hulspil, kontroller at resultatet bliver bekendtgjort.

• I slagspil, kontroller at scorekortet er udfyldt korrekt og indlever

det hurtigst muligt. (Regel 6-6)

Spillereglerne

Tee slag (Regel 11)

Slå dit tee slag fra et sted imellem, og ikke foran, teestedsmarkeringerne.

Du må slå tee slaget fra et sted op til to køllelængder

bag teestedsmarkeringernes frontlinie. Hvis du slår dit

tee slag fra et sted uden for dette område, er der ingen straf i

hulspil, men din modstander kan forlange, at du slår slaget om.

I slagspil får du to straffeslag og skal rette fejlen ved at spille

fra et sted inden for det korrekte område.

Spil med bolden (Regel 12, 13, 14 og 15)

Hvis du tror en bold er din, men ikke kan se dit identifikationsmærke,

må du, med din markør eller modstanders tilladelse,

markere og løfte bolden for at identificere den. (Regel 12-2)

Spil bolden, som den ligger. Du må ikke forbedre boldens leje,

området for din tilsigtede stance, dit sving eller spillelinien ved

at flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende,

undtagen når du indtager din stance på en fair måde

eller udfører svinget. Du må ikke forbedre boldens leje ved at

presse noget ned. (Regel 13-2)

Hvis din bold ligger i en bunker eller en vandhazard, må du ikke

berøre bunden i nogen af de to typer hazarder, berøre vandet i

vandhazarden med hånden eller en kølle før dit nedsving, eller

flytte løse naturgenstande. (Regel 13-4)

Du skal svinge køllen og udføre et slag til bolden. Det er ikke

tilladt at skubbe, skrabe eller skovle bolden. (Regel 14-1)

Hvis du slår til en forkert bold, taber du hullet i hulspil. I slagspil

får du to straffeslag, og du skal rette fejlen ved at spille den

korrekte bold. (Regel 15-3)

På greenen (Regel 16 og 17)

Du må markere, løfte og rense din bold på greenen. Genplacer

den altid på det nøjagtige sted. (Regel 16-1b)

Du må reparere boldnedslagsmærker og gamle hulpropper,

men ikke anden skade, såsom spikemærker. (Regel 16-1c)

Når du udfører et slag på greenen, bør du sikre dig, at flagstangen

er fjernet eller passet. Flagstangen må også fjernes eller

passes, når bolden ligger uden for green. (Regel 17)

Bold i hvile flyttet (Regel 18)

Når bolden er i spil, gælder det generelt, at hvis du utilsigtet

flytter din bold, løfter den, når det ikke er tilladt, eller bolden

flytter sig, efter at du har adresseret den, skal du lægge ét

straffeslag til og genplacere bolden. Se dog undtagelserne

under Regel 18-2a. (Regel 18-2)

Hvis en anden flytter din bold i hvile, eller den flyttes af en

anden bold, skal den genplaceres uden straf for dig.

Bold i bevægelse ført ud af retning eller stoppet (Regel 19)

Hvis en bold, du har slået, bliver ført ud af retning eller stoppet

af dig, din partner, din caddie eller dit udstyr, skal du lægge ét

straffeslag til, og bolden skal spilles, som den ligger. (Regel

19-2)

Hvis en bold, du har slået, bliver ført ud af retning eller stoppet

af en anden bold i hvile, er der ingen straf, og bolden skal

spilles, som den ligger, undtagen i slagspil, hvor du får to

18 GOLFREGLERNE

straffeslag, hvis din bold og den anden bold lå på green, før du

slog. (Regel 19-5a)

At løfte, droppe og placere bolden (Regel 20)

Inden en bold, som skal genplaceres, løftes (f.eks. når bolden

løftes på green for at blive renset), skal boldens position markeres.

(Regel 20-1)

Når bolden løftes for at droppe eller placere den i en anden position

(f.eks. droppe inden for to køllelængder under Reglen om

uspillelig bold), er det ikke påbudt at markere dens position,

men det anbefales.

Stå oprejst, hold bolden i skulderhøjde og armslængde og

drop den.

En droppet bold skal droppes om, hvis den ruller til en position,

hvor der er gene fra det forhold, hvorfra man tager lempelse

uden straf (f.eks. en ikke-flytbar forhindring), hvis den kommer

til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvor den blev

droppet, eller hvis den kommer til hvile nærmere hullet end

dens oprindelige position, det nærmeste punkt for lempelse,

eller hvor bolden sidst krydsede en vandhazards grænse.

Der er i alt ni situationer, hvor en droppet bold skal droppes

om, og de dækkes af Regel 20-2c.

Hvis en bold, når den droppes anden gang, ruller til en af disse

positioner, skal den placeres det sted, hvor den først ramte

banen, da den blev droppet om. (Regel 20-2c)

Bold til hjælp eller gene for spillet (Regel 22)

Du må løfte din bold, eller få en anden bold løftet, hvis du tror,

at bolden kunne være til hjælp for en anden spiller.

Du må ikke enes med nogen om at lade en bold ligge for at

hjælpe en anden spiller.

Du må få enhver bold løftet, hvis den kunne genere dit spil.

En bold, der løftes, fordi den er til hjælp eller gene for spillet,

må ikke renses, medmindre den løftes på green.

Løse naturgenstande (Regel 23)

Du må flytte en løs naturgenstand (dvs. naturlige løse objekter

såsom sten, løse blade og grene), medmindre den løse

31. UDGAVE PR. 1 JANUAR 2008 19

naturgenstand og din bold ligger i samme hazard. Hvis du fjerner

en løs naturgenstand, og dette får din bold til at flytte sig,

skal bolden genplaceres, og du får ét straffeslag (medmindre

din bold lå på green). (Regel 23-1)

Flytbare forhindringer (Regel 24-1)

Flytbare forhindringer (dvs. tilvirkede flytbare genstande

såsom river, dåser, m.m), der ligger hvor som helst, må flyttes

uden straf. Hvis bolden flytter sig som følge heraf, skal den

genplaceres uden straf.

Hvis en bold ligger på en flytbar forhindring, må bolden løftes,

forhindringen fjernes, og bolden droppes, uden straf, på det

sted, der ligger direkte under stedet, hvor bolden lå på forhindringen,

bortset fra at på green skal bolden placeres på stedet.

Ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold

(Regel 24-2 og 25-1)

En ikke-flytbar forhindring er en tilvirket ikke-flytbar genstand

såsom en bygning eller en kunstigt overfladebelagt vej (men

check de Lokale Regler for veje og stiers status).

Et unormalt overfladeforhold er enten tilfældigt vand, areal

under reparation eller et hul, tue eller løbegang lavet af et gravende

dyr, krybdyr eller en fugl.

Bortset fra, når bolden er i en vandhazard, kan du få lempelse

uden straf fra ikke-flytbare forhindringer og unormale overfladeforhold,

når forekomsten er til fysisk gene for boldens leje,

din stance eller dit sving. Du må løfte bolden og droppe den

inden for en køllelængde af ”det nærmeste punkt for lempelse”

(se Definitionen af ”nærmeste punkt for lempelse”), men ikke

nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse (se diagrammet

nedenunder).

Hvis bolden er på green, placeres den på det nærmeste punkt

for lempelse.

Der er ingen lempelse for gene på spillelinien, medmindre

både bolden og forekomsten er på greenen.

Når bolden er i en bunker, må du som en yderligere mulighed

tage lempelse for forekomsten bag bunkeren med ét

straffeslag.

Følgende diagram illustrerer begrebet ”nærmeste punkt for

lempelse” i Regel 24-2 og 25-1 for en højrehåndet spiller.

B1 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR),

m.m.

P1 = nærmeste punkt for lempelse

P1-A-A = skraveret område hvori bolden skal droppes, i en radius

af en køllelængde fra P1, målt med hvilken som helst kølle

B2 = boldens position på vej, i areal under reparation (AUR),

m.m.

= tænkt stance nødvendig for at spille fra P2 med den kølle,

som spilleren forventer at bruge til slaget

P2 = nærmeste punkt for lempelse

P2-C-C = skraveret område hvori bolden skal droppes, i en radius

af en køllelængde fra P2, målt med hvilken som helst kølle

Vandhazarder (Regel 26)

Hvis din bold er i en vandhazard (gule pæle og/eller linier), må

du spille bolden, som den ligger, eller med ét straffeslag:

• spille en bold fra det sted, hvor du slog bolden i hazarden,

eller

• droppe hvor som helst bag vandhazarden på en lige linie

mellem hullet, punktet hvor bolden sidst krydsede vandhazardens

grænse og stedet, hvor bolden droppes.

Hvis din bold er i en parallel vandhazard (røde pæle og/eller linier).

Udover mulighederne for bold i vandhazard (se ovenfor),

må du med ét straffeslag droppe inden for to køllelængder fra,

men ikke nærmere hullet end:

• punktet, hvor bolden sidst krydsede hazardens grænse, eller

• et punkt på den modsatte side af hazarden i samme afstand

fra hullet som det punkt, hvor bolden sidst krydsede

grænsen.

Bold tabt eller out of bounds; provisorisk bold (Regel 27)

Check de Lokale Regler på scorekortet for at kende banens

grænser.

Hvis din bold er tabt uden for en vandhazard eller out of

bounds, skal du spille en anden bold fra det sted, hvorfra det

sidste slag blev slået med ét straffeslag, dvs. efter slag og

afstand (stroke and distance).

Du må søge efter en bold i 5 minutter, hvorefter den er tabt,

hvis den ikke er fundet eller identificeret.

Hvis du, efter at have slået et slag, tror din bold kan være tabt

uden for en vandhazard eller out of bounds, bør du spille en

”provisorisk bold”. Du skal sige, at det er en provisorisk bold

og spille den, før du går frem for at søge efter den oprindelige

bold.

Hvis det viser sig, at den oprindelige bold er tabt (andet end i

en vandhazard) eller out of bounds, skal du fortsætte med den

provisoriske bold med ét straffeslag. Hvis den oprindelige bold

findes in bounds, skal du fortsætte med den og opgive spil

med den provisoriske bold.

Uspillelig bold (Regel 28)

Hvis din bold er i en vandhazard, gælder Reglen om uspillelig

bold ikke, og du skal gå frem efter Reglen om vandhazard, når

du tager lempelse. Hvis du tror din bold er uspillelig andetsteds

på banen, må du med ét straffeslag:

• spille en bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået,

eller

• droppe en bold hvor som helst bag det punkt, hvor bolden

lå, på en lige linie mellem hullet, punktet hvor bolden lå og

stedet, hvor bolden droppes, eller

• droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor

bolden ligger, ikke nærmere hullet.

Hvis din bold er i en bunker, må du gå frem som ovenfor, bortset

fra, at hvis du dropper bagud på en linie eller inden for to

køllelængder, skal du droppe i bunkeren.

 

 

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00